Ši svetainė yra skirta mąstytojui ir kovotojui, Lietuvos dvasios Riteriui

                        
ALGIRDUI  PATACKUI,

visų pirma – toms aktualiausioms problemoms, kurias jis kėlė, sprendė arba
bandė spręsti kartu su bendražygiais tiek sovietinės okupacijos metais sunkiomis
politinės, ideologinės ir kultūrinės priespaudos sąlygomis, tiek šiomis neramiomis 
plintančios globalistinės diktatūros dienomis.
Ištikimybė – būdingiausias kilnumo bruožas. Algirdas Patackas sugebėjo derinti
ištikimybę Katalikų Bažnyčiai ir baltų pagonybei ne suvokdamas pastarąją vien 
kaip pamatą tolesnei lietuvių kultūrai, tačiau romantiškai ieškodamas mistinio 
priešistorinio sąlyčio tarp šių jau ilgus amžius tarp savęs kovojančių pasaulėžiūrų.
Jis sakė: „Kristus atėjo į šį pasaulį vien tam, kad pasakytų „...atsuk kitą skruostą“.  
Jeigu Jis ir nieko daugiau nebūtų ištaręs, vis vien Jis būtų DIDIS. ... Žinau viena: 
esu tiek krikščionis, kiek sugebu atsukti tą nelaimingą kairiąją veido pusę“.
Už tai dažnai kaltinamas „žydkrikščionybe“ atkirsdavo, kad be abejo, antisemitas
negali būti krikščionis.
Svetainė numatoma plėtoti pagrindinėmis Algirdo Patacko interesų kryptimis:
krikščionybė ir pagonybė,
kalba ir tautos mentalitetas,
Lietuvos savitumas ir misija,
dorovė ir politika,
geopolitinė orientacija ir išlikimas.
Šitaip čia yra sukurtas virtualus „Algirdo Vaclovo Patacko Aiminimo kambarys“, 
arba kitaip – ALGIRDAINĖ, plečiamas Algirdo skaitymų formatu, kartą per 2 ar
3 mėnesius organizuojant susitikimus tarp pasišventusių šioms temoms žmonių bei
atskirų sričių specialistų tiek bendrų diskusijų, tiek seminarų ir tradicinių paskaitų
pavidalu, po kurių čia turi būti publikuojamos svarbesnės idėjos ir išvados.
Be jokios abejonės, turės būti pateikta kuo pilnesnė Algirdo publikacijų
bibliogragfija ir padarytos laisvai prieinamos viešam naudojimui tos jo knygos,
dėl kurių skelbimo neprieštaraus atitinkamas teises pasilaikiusios leidyklos.
Tačiau pradėti reikia nuo Algirdo Patacko biografijos.

Svetainėje gali būti skelbiama Skaitytojų atsiųsta medžiaga, susijusi su temomis ir jas esmingai papildanti.
Gali būti skelbiami ir kontroversiniai dalykai, reikalaujantys atsakymo, kurį sugeba parašyti sudarytojas ar jo bendraminčiai. 
Atsiųstai medžiagai publikuoti planuojama sukurti specialų skyrių.
Gali būti privačiai atsakyta į elektroninį laišką, jeigu jis ne įžeidžiamojo ar šventvagiško pobūdžio: sudarytojas@algirdaine.lt.
Sudarytojas yra fundamentalistas teokratas, dabartinėje tikėjimo krizėje prisilaikantis mesijinio judaizmo (atsikuriančios pirminės šv. Jokūbo bažnyčios) pamatinių principų.  Todėl apsaugai nuo šventvagysčių visur vengiama rašyti žodį D-vas ir su juo susijusius Vardus pilna forma.